18 نوامبر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ

آزمون جامع شماره 1

09 سپتامبر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ

گردهمایی قهرمان من

24 ژانویه
5:36 ق.ظ - 5:36 ق.ظ

جلسه مشاوره والدین

24 ژانویه
5:36 ق.ظ - 5:36 ق.ظ

آزمون های شبیه ساز

24 ژانویه
5:36 ق.ظ - 5:36 ق.ظ

بوت کمپ دو روزه

16 ژوئن
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ

روانشناسی دانش آموزان