نمونه سوالات آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان

دفترچه سوالات ششم به هفتم 1402-1401

ورودی دوره اول

1401-02

15MB

دفترچه سوالات ششم به هفتم 1402-1401

ورودی دوره اول

1401-02

15MB

دفترچه سوالات ششم به هفتم 1402-1401

ورودی دوره اول

1401-02

15MB

دفترچه سوالات ششم به هفتم 1402-1401

ورودی دوره اول

1401-02

15MB

دفترچه سوالات ششم به هفتم 1402-1401

ورودی دوره اول

1401-02

15MB

دفترچه سوالات ششم به هفتم 1402-1401

ورودی دوره اول

1401-02

15MB