دوره های آموزشی تابستان آموزشگاه نخبه پروران شامل یک برنامه ی 9هفته ای می باشد که از تاریخ 16 تیر ماه آغاز و در تاریخ 16 شهریور به پایان می رسد.

این دوره شامل دو مرحله آزمون و ارتباط مشاورین آموزشگاه جهت نحلیل و بررسی روند پیشرفت درسی دانش آموزان پس از هر آزمون می باشد.

جهت اطلاع از برنامه اجرایی کلاس های تابستان کلیک کنید: